Nasza Szkoła
Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10 i 11 lat w pływaniu
Pracownia Komputerowa

 

 

 zapis 1024x439

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do klas I na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z pózn. zm.) „Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”
W roku szkolnym 2021/2022 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2014 roku.
Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym - 2021 - kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2015 roku), jednak pod warunkiem:
§ dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2020/2021),
albo
§ posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców. Zachęcamy rodziców do dokonywania zgłoszeń w terminie od 1 do 26 marca 2021 roku.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci na WNIOSEK rodziców do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W załącznikach do pobrania:

1. Szczegółowa informacja na temat rekrutacji do klas I szkół podstawowych

word Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Puławy ws. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I na rok szkolny 2021/2022

pdf Zarządzenie Prezydenta Miasta Puławy

pdf Załącznik do zarządzenia

3. Uchwała Rady Miasta Puławy ws. kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych

pdf Uchwała Rady Miasta Puławy

4. Sieć szkół i ich obwody

pdf Sieć szkół i ich obwody

5. Pozostałe dokumenty do rekrutacji do klasy pierwszej tj. wniosek, informacje dodatkowe do wniosku, zgłoszenie, oświadczenie woli

word Wniosek

word Informacje dodatkowe do wniosku

word Zgłoszenie

word Oświadczenie woli

© 2009 by Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach | A&S